Služby

Jednorázové konzultace, zastoupení v řízeních nebo paušální služby poskytuji zejména v těchto právních oblastech:

občanské právo

 • sepisování, posuzování a kontrola veškerých druhů smluv dle občanského zákoníku (např. smlouvy kupní, darovací, směnné, smlouvy o dílo, zprostředkovatelské smlouvy, smlouvy o výpůjčkách a zápůjčkách, smlouvy o budoucích smlouvách)
 • řešení právních vztahů týkajících se nemovitostí (převody vlastnictví, spoluvlastnické vztahy, návrhy na vklad do katastru nemovitostí, věcná břemena, zástavní a zadržovací práva, nájemní a podnájemní smlouvy)
 • uplatňování nemajetkové újmy (pomoc poškozeným po dopravní nehodě nebo pracovním úrazu)
 • realizace advokátních úschov
 • vymáhání pohledávek (platební rozkazy, žaloby, návrhy na exekuce, uplatňování pohledávek v insolvenčních řízeních)
 • zastupování před soudy, jinými státními institucemi a správními orgány

rodinné právo

 • sepisování návrhů ve věcech rozvodu manželství, výkonu rodičovské odpovědnosti, vyživovací povinnosti apod.
 • sepisování dohod týkajících se manželského majetkového práva
 • zastupování v souvisejících soudních řízeních
 • komunikace s orgány sociálně právní ochrany dětí

obchodní právo

 • sepisování, posuzování a kontrola veškerých druhů smluv v souvislosti s podnikatelskou činností subjektů
 • poradenství v právních aspektech podnikatelské činnosti
 • sepisování, posuzování a kontrola společenských smluv, stanov obchodních společností a družstev, převody obchodních podílů
 • vymáhání pohledávek (žaloby, platební rozkazy, exekuce, přihlašování pohledávek do insolvenčních řízení)
 • právní pomoc při zakládání společností (zastupování v řízení před rejstříkovými soudy, právní pomoc při jednání s živnostenským úřadem)
 • poradenství při likvidacích společností

insolvenční právo

 • uplatňování práv věřitelů v insolvenčních řízeních
 • zastoupení v insolvenčních řízeních, komunikace s insolvenčními správci
 • právní pomoc dlužníkům v insolvenčních řízeních,
 • vypracování návrhu na oddlužení

ověřování podpisů, konverze dokumentů

Informace pro klienty – spotřebitele:
Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Internetová stránka tohoto pověřeného subjetku je www.cak.cz, podrobné informace jsou uvedeny pod záložkou “Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů”. Status spotřebitele má klient advokáta, který nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.